Hälsa, miljö och säkerhet

Linccon bygger framtidens infrastruktur och för oss är hälsa, miljö och säkerhet självklara fokusområden. Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för varje medarbetare. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med arbetsmiljö som en integrerad del i den dagliga verksamheten. Det är varje ledares ansvar att säkerställa organisation, kompetens och arbetssätt för att förebygga skada och ohälsa.

För Linccon innebär det självklart ett stort fokus på våra medarbetare som dagligen bidrar till vår fortsatta konkurrenskraft. Tillsammans vill vi bygga ett företag som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, mångfald, jämställdhet, ett gott ledarskap och en säker arbetsmiljö

Vi arbetar inom en mängd olika områden som kan innebära fara för både oss själva och våra medleverantörer. Vid arbete i spårmiljö, utmed vägar och på byggarbetsplatser kan det finnas många risker som ställer höga krav både på oss som utför arbetet och på arbetsplatsens utformning.

Inom Linccon är hälsa, miljö och säkerhet ett prioriterat område och vi arbetar ständigt för att förebygga allvarliga olyckor och skador hos våra medarbetare och våra medleverantörer med målet ”noll skador”. Vi arbetar för att de som bygger skall känna sig trygga på sin arbetsplats och komma hem om kvällarna med livet och hälsan i behåll.

Vi utför ett systematiskt och långsiktigt arbete inom alla dessa områden i enlighet med gällande förordningar, lagar och normer. Vi följer alltid allmänna skydds- och ordningsregler som ställs på våra arbetsplatser och avsätter tid innan arbeten påbörjas för introduktion om specifika risker, regler och arbetssätt avseende miljö på den aktuella arbetsplatsen och för aktuellt uppdrag. Att våra medleverantörer åtar sig att uppfylla dessa ser vi som en självklarhet.

Vårt syfte med vårt arbete är att skapa en god och säker arbetsmiljö– för att på så sätt kunna erbjuda branschens bästa arbetsplats.