Hållbart företagande som genomsyrar hela organisationen och våra medleverantörer

Linccons verksamhet ska präglas av hög säkerhet, lönsamhet, etiskt agerande och minimal miljöpåverkan. I våra beslut och processer ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och resultera i nöjda kunder, nöjda medarbetare och bidra till att Linccon uppfattas som en god aktör.
Policyn gäller för alla anställda, inhyrd arbetskraft och i tillämpliga delar för de entreprenörer och leverantörer som arbetar på uppdrag av oss. Vi eftersträvar ett effektivt och förtroendeskapande samarbete med kunder, leverantörer och andra intressenter. Detta återspeglas i hur vi uppför oss, agerar och tar ansvar.

Uppförandekod
Grundläggande för alla bolag inom Linccon Group är att upprätthålla och ständigt förbättra en verksamhet som har en säker arbetsmiljö, långsiktig lönsamhet och ett hållbart arbetssätt. Linccon tar sitt ansvar gentemot anställda, affärspartners och samhället i allmänhet inom de verksamhetsområden vi har kontroll över och påverkar, samt i de miljöer vi är verksamma. Efterlevnad av vår uppförandekod är ett ansvar som gäller för alla anställda. Ansvaret löper från högsta ledningen till den enskilde medarbetaren. Chefer på alla nivåer har ansvar för att uppförandekoden kommuniceras, förstås och efterlevs. Vi följer de lagar och förordningar som gäller i de projekt vi är verksamma i och vi bedriver vår verksamhet med hög etik och moral, och med stor integritet.

Relationer
Linccon värnar om sina medarbetare och medleverantörer. Vi vill skapa en långvarig relation som bygger på ömsesidig respekt för jämställdhet och mångfald. Noll- visionen för arbetsrelaterade olyckor och personskador är ett gemensamt ansvar för samtliga.
Vi accepterar inte någon form av mobbing, trakasserier eller diskriminering, varken i relationer mellan medarbetare eller i kontakter med andra utanför företaget. Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö som vi ständigt förbättrar med ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi accepterar inte att tids- och kostnadskrav prioriteras före säkerhet och god arbetsmiljö. Vi skall ge varje medarbetare resurser och möjlighet till den vidareutbildning som krävs för att upprätthålla en hög kompetens inom dennes arbetsområde.

Affärsprinciper
Linccon skall bedriva en affärsmässig verksamhet med långsiktig lönsamhet där vi följer gällande konkurrenslagar. Vi varken tar eller ger otillbörliga ersättningar i form av gåvor, resor, representation, uppehälle, tjänster, eller på annat sätt och för att motverka mutor och korruption. Vi säkerställer att all information rörande affärsverksamheten behandlas konfidentiellt. Vi ingår endast avtal förenliga med gällande lagar och bestämmelser samt efterlever och respekterar ingångna överenskommelser. Vi har korrekt bokföring och ekonomi som stämmer överens med de normer och regler som hanterar ekonomisk redovisning.

Miljö
Vi agerar utifrån ett arbetssätt som leder till en långsiktig och hållbar utveckling med ett effektivt användande av energi och resurser.

Efterlevnad
Uppförandekoden anger de grundläggande principerna för vår verksamhet. Varje chef är inom sitt ansvarsområde skyldig att säkerställa att både medarbetare och affärspartners är informerade om innehållet i uppförandekoden och kravet på dess efterlevnad.